Polityka prywatności

Udostępnij:
11 kwi 2021
 1. Postanowienia ogólne

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) SGP Quality Lab przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o.  wprowadza niniejszą Politykę Prywatności.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest SGP Quality Lab przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. (dalej SGP) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492069403, REGON: 240833412; Centrala: tel. 34 3613118, kontakt e-mail: biuro@sgpgroup.eu

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo@sgpgroup.eu;

 

 1. Przetwarzanie danych oraz cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe klientów

Jeżeli jesteś naszym klientem i kupujesz naszą usługę, będziemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko zajmowane stanowisko w firmie,  nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer IP. Powyższe dane przetwarzamy w celu przesłania oferty handlowej oraz w celu zrealizowania usługi (6 pkt 1 lit. b) RODO).

Dane osobowe osoby korzystającej z formularza kontaktowego

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego, wówczas będziemy przetwarzać takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP (6 pkt 1 lit. f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest opieka nad Użytkownikami Portalu oraz odpowiedź na zadane pytania).

 

Ponadto możliwe jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa (6 pkt 1 lit. c) RODO), dochodzenia ewentualnych roszczeń lub odpowiedź na nie (6 pkt 1 lit. f) RODO).

Administrator zastrzega sobie, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, którymi administruje innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także dochodzenia roszczeń oraz wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora i w jego imieniu np. w zakresie usług IT czy usług marketingowych. Administrator udostępni je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.
 • W uzasadnionych przypadkach dane mogę być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych np. organom ścigania na podstawie żądania opartego na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym innym, niż te upoważnione przepisami prawa, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na ich udostępnienie, gdy obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa lub gdy udostępnienie służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.

 

Zbierając dane osobowe zawsze informujemy o podstawach ich przetwarzania. Jeśli informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza , że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody;
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na otrzymane żądanie
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza, że przetwarzamy dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących
 • 6 pkt 1 lit f) RODO – oznacza, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania zależy od celu przetwarzania. Może wynikać z przepisów prawa, jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. względy bezpieczeństwa) dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizacje tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania może zostać wydłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie jedynie w sytuacji i w zakresie wymaganym przepisami prawa.

 

 1. Osobie korespondującej z SGP przysługuje prawo:

 

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli Użytkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia.

 

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia oraz utrzymania korespondencji oraz realizacji założonych celów (np. związanych z procesem ofertowania i realizacji usługi).

 

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

III. Pliki cookies i inne technologie internetowe

 

Informacje na temat plików cookies

Dla Twojej wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Mają one na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies na stronie www.sgpqualitylab.eu

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Strona internetowa www.sgpqualitylab.eu stosuje lub może stosować (w zależności, na której podstronie użytkownik się znajduje) cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

W jaki sposób użytkownik może ustawić poziom ochrony przed cookies w swojej przeglądarce?

Poziom ochrony przed cookies możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Google Chrome

W zakładce „Ustawienia” menu w prawym górnym rogu kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer

Z menu przeglądarki kliknij zakładkę „Narzędzia”. Następnie wybierz zakładkę „Opcje internetowe” oraz „Prywatność” . Suwakiem ustaw poziom ochrony a zmianę zatwierdź przyciskiem „OK”.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:

http://www.microsoft.com/pl-pl/security/resources/cookie-whatis.aspx

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, następnie zakładkę „Opcje” oraz „Prywatność”. Uaktywnij pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie lub nie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:

http://support.mozilla.org/pl/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybierz Preferencje i kliknij ikonę „Bezpieczeństwo”. W tej zakładce należy wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/

Informujemy, że ograniczenie plików cookies lub wyłączenie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia może spowodować ograniczenie wygody korzystania z naszej strony internetowej, uniemożliwić korzystanie z części serwisu lub usług lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji skierowanych do użytkownika strony.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Nasza Polityka Prywatności jest weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w sytuacji gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 29.03.2021 roku.