Regulamin

Udostępnij:
11 kwi 2021

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 1. SŁOWNICZEK

 

REGULAMIN – przez to określenie rozumie się niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu;

 

SERWIS – Serwis internetowy SGP Quality Lab przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. dostępny w domenie www.sgpqualitylab.eu

 

USŁUGODAWCA – SGP Quality Lab przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o (dalej SGP) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300466, NIP: 9492069403, REGON: 240833412;

 

STRONA – narzędzie poprzez, które świadczona jest usługa na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną poprzez udostępnianie materiałów dotyczących Usługodawcy, w szczególności materiały zawierające informacje na temat wydarzeń i usług;

 

FORMULARZ KONTAKTOWY – dodatkowe narzędzie umieszczone w Serwisie poprzez, które świadczona jest usługa komunikacji; formularz kontaktowy udostępniony jest przez Usługodawcę i umożliwia kontakt z Usługodawcą w celu uzyskania odpowiedzi na zadane w nim pytania w formie mailowej lub telefonicznej;

 

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna lub firma, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę (SGP);

 

KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www;

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH W RAMACH SERWISU

 

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem użytkowania Serwisu oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część (Polityka Prywatności). Korzystanie z usług Serwisu Usługodawca traktuje jako akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
 • Sprzęt elektroniczny (urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych);
 • Połączenie z siecią Internet
 • Dowolna przeglądarka internetowa;
 • Inne oprogramowanie wymagane do wyświetlania treści lub korzystania z usług Serwisu.
 1. Dla pełnego wyświetlenia treści Serwisu niezbędne jest włączenie plików cookies (informacja na temat plików cookies dostępna jest w Polityce Prywatności).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 3. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcy interakcję z Serwisem w postaci:

 

USŁUGI STRONY INTERNETOWEJ – do zawarcia umowy z Usługobiorcą dochodzi w momencie wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL stanowiącego adres Serwisu należącego SGP; do rozwiązania umowy dochodzi w momencie zamknięcia Serwisu przez Usługobiorcę

 

USŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO – do zawarcia umowy niezbędne jest podanie adresu e-mail, zaakceptowania Polityki Prywatności oraz kliknięcia przycisku „Proszę o kontakt”; do rozwiązania umowy dochodzi w momencie udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na zadane pytanie w formie wiadomości e-mail.

 

 1. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu;
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej dotyczące nazwy, domeny i logotypu Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych, słowno-graficznych i oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

 1. Korzystając z Serwisu i oferowanych w jego zakresie usług Usługobiorca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz poszanowania dóbr osobistych i praw do własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 

 1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem. Usługobiorca nie może zamieszczać w Serwisie treści lub materiałów, które naruszają przepisy prawne, dobra majątkowe lub osobiste wyżej wymienionych osób.

 

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i dostępnych w nim usług zgodnie z przeznaczeniem oraz niepodejmowania działalności, która mogłaby wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności:
 • Umieszczania lub rozpowszechniania treści zawierających wirusy, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie, robaki, złośliwy kod lub inne czynniki które mogą doprowadzić do uszkodzenia Serwisu;
 • Zautomatyzowanego korzystania z Serwisu;
 • Próby uzyskania dostępu do części Serwisu, które nie są dostępne publicznie;
 • Uniemożliwienia lub utrudniania korzystania z Serwisu i jego usług innym Usługobiorcom lub Usługodawcy;
 • Zamieszczanie w Serwisie treści bez wyraźnej zgody Usługodawcy, w szczególności treści reklamowych i promocyjnych innych podmiotów;
 • W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu i/lub jego usług Usługobiorca może poinformować o tym fakcie Usługodawcę korzystając z narzędzi kontaktowych dostępnych w serwisie. Usługodawca podejmie działania zmierzające do usunięcia błędów i przywrócenia poprawnego funkcjonowania Serwisu;
 • Wysyłanie przez Usługobiorcę niechcianych wiadomości do innych Użytkowników czy Podmiotów jest niedopuszczalne. Wszelkie wiadomości fałszywe lub typu „spam” należy zgłosić Usługodawcy.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego konserwacji, ulepszenia, dodania usług, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców korzystających z Serwisu;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron;
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści;
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i jego usług spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy;
 1. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte na Stronie internetowej treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

 1. REKLAMACJE

 

Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na wiosek Zamawiającego po złożeniu pisemnej reklamacji i wysłaniu jej na adres mailowy: biuro@sgpgroup.eu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko składającego reklamację, adres e-mail, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji. Reklamacje, które nie będą zawierały wymienionych danych nie będą rozpatrywane.  Ustosunkowanie się do złożonej reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia.

W przypadku uznania przez zespół reklamacji za bezzasadną, SGP podejmuje decyzję co do dalszego postępowania.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Usługobiorca w chwili zawarcia umowy w ramach Serwisu lub jego usług oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.sgpqualitylab.eu SGP ma obowiązek udostępniania treści Regulaminu Usługobiorcy na każde jego żądanie.
 4. SGP zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych przez Usługobiorcę. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą udostępnione na stronie: www.sgpqualitylab.eu
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.03.2021r.